Obchodní podmínky


 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Petr Javořík se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, IČ: 76018334, a kupujícího.

 

Název: Petr Javořík

IČO: 760 18 334

sídlo: Varšavská 715/36, Praha 2, 120 00

e-mail: info@cool-ceny.cz

webová stránka: Cool-Ceny.cz

 

(dále „Prodávající“)


 

1. Základní informace:

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále „Podmínky“) upravují uzavírání kupních smluv týkajících se zboží, jak je definováno dále (dále jen „Smlouva“), mezi prodávajícím a jeho zákazníkem, kterým je fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba (dále „Zákazník“) a s tím související právní vztahy, za předpokladu, že smlouva je uzavřena prostřednictvím internetového obchodu který provozuje prodávající (dále „e-shop“).

1.2.

 

Eshop se zabývá prodejem nejrůznějších předmětů od kuchyňských a domácích potřeb po elektroniku, oblečení, zboží pro zdraví a krásu, zboží pro děti atp., přičemž Smlouvu uzavírá zákazník s prodávajícím ohledně jakéhokoliv zboží nabízeného prodávajícím na e-shopu (dále „Zboží“).

1.3.

Zákazník a prodávající (dále jen společně „Smluvní strany“) se mohou konkrétní smlouvou odchýlit od těchto podmínek. Pokud je některé ustanovení těchto podmínek v rozporu se smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a zákazníkem, použije se v rozsahu rozporných ustanovení konkrétní smlouva. V případě, kdy se prodávající odchýlí od těchto podmínek v nabídce zboží uvedeném v e-shopu, mají přednost informace uvedené v nabídce zboží v e-shopu.

1.4

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

Prodávající upozorňuje, že znění těchto podmínek může jednostranně měnit. Taková změna ale nemá vliv na právní vztahy vzniklé před změnou podmínek. Zákazník dává souhlas s aktuálním zněním podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy, a to závazným objednáním zboží.

Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak i další osoby. Spotřebitelem je osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání (dále „Spotřebitel“).

Pokud se dále v těchto podmínkách hovoří o spotřebiteli, použijí se příslušná ustanovení výhradně na spotřebitele. Ustanovení týkající se zákazníka se užijí na spotřebitele i jiné zákazníky než spotřebitele, nevyplývá-li z podmínek jinak.

 

2. Uzavření smlouvy:

2.1.

Zákazník zvolí na e-shopu konkrétní zboží a vloží jej do elektronického nákupního košíku (dále „Košík“).

2.2.

V Košíku se zobrazuje přehled všech položek vložených do košíku, cena za 1 kus i za vybraný počet kusů a celková cena za všechny položky v košíku. Zákazník může obsah košíku měnit a položky z něj odstranit nebo upravit množství zboží.

2.3.

V košíku dále může zákazník objednat doplňkové placené služby a zvolit způsob dopravy zboží, jakož i způsob platby za zboží. Při platbě má zákazník na výběr tři možnosti:

  1. platební kartu

  2. dobírku (platbu při převzetí)

  3. bankovní převod.

K ceně Zboží se automaticky připočítají náklady na doručení, případně také dobírku, jejichž výše je závislá na zvoleném způsobu dopravy a zvolené platební metodě, které si zákazník zvolí v poli objednávky „Doprava a platba“ (dále společně „Poštovné“).

2.4.

Zákazník nakonec vyplní své údaje (jméno, příjmení, telefon, email) a dodací adresu; pokud zákazník nakupuje pro účely svého podnikání, pak zaškrtne políčko „Nakupuji na firmu“ a vyplní své fakturační údaje.

2.5.

Zákazník může vytvořit svůj zákaznický účet zaškrtnutím příslušného tlačítka, tím dojde k založení údajů zákazníka pro další koupi zboží na e-shopu. V případě vytvoření zákaznického účtu zákazník při další objednávce nevyplňuje své údaje dle předchozího bodu.

2.6.

Po kontrole souhrnu objednaného zboží, doplňkových služeb apoštovného. Zákazník klikne na tlačítko „Dokončit objednávku se závazkem platby“, čímž je objednávka zboží dokončena a odeslána prodávajícímu, v případě zvolení platby prostřednictvím platební karty je zákazník přesměrován na platební bránu.

2.7

Bezprostředně po odeslání objednávky zboží prodávající zašle zákazníkovi potvrzení objednávky, a to na jeho e-mail uvedený při tvorbě objednávky (dále „E-mail Zákazníka“), příp. spolu s dalšími pokyny k platbě za zakoupené zboží.

2.8

Smlouva je mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena potvrzením zákazníkovy objednávky prodávajícím na e-mail zákazníka.

2.9

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (Smlouvu) nebo její část, pokud:

  1. se již zboží nevyrábí

  2. se již zboží nedodává

  3. se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, tj. o více než 25 %

  4. se u zboží na e-shopu zobrazuje zjevně mylná cena

2.10

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které zákazník vynaloží na to, aby mohl uzavřít Smlouvu (tj. např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), si hradí zákazník sám. Prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné zvláštní poplatky a výše těchto nákladů se řídí právním vztahem zákazníka a příslušného poskytovatele takových služeb, od kterého zákazník tyto služby čerpá.

2.11

V případě, že zákazník zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží zákazníkem vzniknou, a dále má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit.

2.12

Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené ve své objednávce zboží, případně v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi ním a prodávajícím, jsou pravdivé, aktuální a správné. Zákazník se zavazuje případné změny těchto údajů bezodkladně oznámit prodávajícímu. Prodávající výslovně upozorňuje, že nenese odpovědnost za jakoukoli škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných, neaktuálních či nepravdivých údajů. Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí. Zákazník se zavazuje nahradit prodávajícímu škodu, kterou by mu způsobil sdělením nesprávných, neaktuálních či nepravdivých údajů nebo neoznámením jejich změny.


 

3. Platební podmínky:

3.1.

Na základě uzavřené smlouvy se zákazník zavazuje ve lhůtě splatnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží (dále „Kupní cena“), doplňkové služby a případně poštovné (dále společně také „Platba“) a zboží převzít. Prodávající se zavazuje zákazníkovi objednané zboží dodat na zákazníkem zvolené místo a umožnit mu nabýt ke zboží vlastnické právo.

3.2.

Zákazník má možnost zvolit si z následujících způsobů provedení platby:

  1. bezhotovostně kartou prostřednictvím platební brány

  2. bankovním převodem

  3. dobírkou.

3.3.

Platba hrazená bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány je splatná ve lhůtě 4 dní. Platba hrazená bankovním převodem je splatná ve lhůtě 8 dní od vytvoření objednávky. Pokud zákazník neuhradí celou platbu ve lhůtě splatnosti ve smyslu předchozích vět, smlouva se ruší; případná částečně uhrazená platba bude zákazníkovi vrácena. Platby se považují za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího nebo platební brány v případě platby prostřednictvím platební brány. Zákazník bere na vědomí, že v případě zvolení platby dle bodů 3.2.2 odešle prodávající zboží zákazníkovi až po připsání celé platby ve prospěch svého účtu a v případě zvolení platby dle bod 3.2.1 odešle prodávající zboží zákazníkovi až po připsání celé platby ve prospěch účtu platební brány.

3.4.

Platby dle bodu 3.2.3 se považují za uhrazené zaplacením platby kurýrovi při převzetí zboží. Pokud zákazník neuhradí platbu, prodávající (kurýr) mu není povinen předat zboží. Pokud zákazník neuhradí platbu ani po dobu uložení zásilky (Zboží je tedy odesláno zpět prodávajícímu), smlouva se ruší čímž není dotčeno právo prodávajícího na náhradu újmy.

3.5.

Prodávající vystaví za provedenou platbu daňový doklad – fakturu, a to v okamžiku odeslání zboží zákazníkovi. Faktura je zákazníkovi zaslána elektronicky na e-mail zákazníka. Zákazník uzavřením smlouvy vyslovuje souhlas s tímto postupem a elektronickým zasláním faktury.

3.6.

Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením platby a převzetím zboží.

3.7.

Kupní ceny zboží jsou na e-shopu uvedeny včetně daně z přidané hodnoty včetně případných dalších souvisejících poplatků (existují-li). Kupní ceny zboží nezahrnují náklady na dopravu s náklady související se zvoleným způsobem platby (Poštovné).

3.8

V jedné objednávce (smlouvě) může zákazník využít výhradně jeden slevový kupón (kód); slevové kupony (kódy) není možné kombinovat.

3.9

Kredity - Každý registrovaný zákazník získá za nákup zboží kredity, které se připisují na jeho zákaznický účet. Za každých 100 Kč z ceny za zboží se zákazníkovi připisuje 5 kreditů (1 kredit = 1 Kč).

Kredity se na zákaznický účet připisují až po úhradě objednávky – tzn. po připsání platby při platbě předem nebo po převzetí objednávky na dobírku. Kredity lze uplatnit při jakékoli další objednávce a to pouze ve formě slevy na zboží, nevztahuje se na dopravu a doplňkové služby.

V případě následného odstoupení od kupní smlouvy jsou kredity za dané zboží ze zákaznického účtu odečteny a zákazník na ně ztrácí nárok.

Uplatnění kreditů nelze kombinovat se slevovými kupony.

Kredity nelze vyplácet v hotovosti nebo platbou na účet.

Platnost kreditů 1 rok

 

 

4. Dodání zboží a nebezpečí škody na věci:

4.1.

Prodávající nabízí následující způsoby doručení zboží:

  1. doručení na adresu zvolenou zákazníkem prostřednictvím kurýra

  2. doručení do výdejny dle charakteru zboží a volby zákazníka

 

4.2.

Zákazník se zavazuje uhradit náklady na doručení zboží dle vlastní volby, přičemž konkrétní částka k úhradě je uvedena u konkrétního způsobu doručení již při jeho výběru.

4.3.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se zákazník nestane vlastníkem dříve, než úplným zaplacením platby.

4.4.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc zákazníkovi, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li však prodávající zboží odeslat, je zboží spotřebiteli odevzdáno v okamžiku, kdy zboží předá spotřebiteli dopravce.

4.5.

Pokud prodávající z důvodů na straně zákazníka doručuje totéž zboží zákazníkovi opakovaně, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným doručením. Zákazník se zavazuje takovou platbu uhradit předem.

4.6.

Pokud je prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem,
je zákazník povinen zboží při jeho dodání převzít. Zákazník se zavazuje zboží převzít i v dalších případech, zejména po vyřízené reklamaci nebo pokud mu prodávající znovu zašle zboží.

4.7.

V případě prodlení zákazníka s převzetím zboží má prodávající právo kdykoliv za trvání prodlení od smlouvy odstoupit. pokud prodávající odstoupí od smlouvy, nezaniká mu tím nárok na případnou náhradu vzniklé újmy.

4.8.

Při převzetí zboží je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů. Pokud je obal porušený způsobem, který zjevně svědčí o neoprávněném otevření zásilky nebo o porušení jejího obsahu, má zákazník právo zásilku od přepravce nepřevzít; zároveň je povinen s osobou, která mu zboží doručila, sepsat protokol o škodě. Zákazník je navíc povinen nahlásit tuto skutečnost prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu po odmítnutí převzetí zásilky.

4.9.

Prodávající upozorňuje, že doba doručení zboží závisí na druhu a množství objednaného zboží a také na zvoleném způsobu doručení zboží (dopravě). Pokud prodávající při objednávce uvádí datum doručení zboží, jedná se pouze o orientační datum; za doručení zboží do tohoto data prodávající neručí5. Odstoupení od kupní smlouvy:

Spotřebitel:

5.1.

Spotřebitel může od smlouvy odstoupit (i bez udání důvodu), a to do 14 dnů:

  1. ode dne převzetí zboží

  2. ode dne převzetí poslední dodávky nebo části zboží, pokud měl prodávající dodat několik druhů nebo několik částí zboží

  3. do 90 dnů ode dne uzavření smlouvy v případě, že jeho právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy podle předchozí věty, prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené. Spotřebitel může namísto odstoupení od smlouvy dle první věty požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.

5.2.

Spotřebitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje zejm. na smlouvy:

  1. týkající se zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. pokud si objedná zboží s osobním věnováním apod.)

  2. o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

  3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů

  4. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo „počítaového programu“, pokud porušil jejich původní obal;

  5. jakož i na další případy stanovené právními předpisy.

5.3.

Pro zachování lhůt dle bodu 5.1 těchto podmínek stačí, aby spotřebitel oznámení o odstoupení od smlouvy v této lhůtě odeslal na adresu prodávajícího.

5.4.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy dle bodu 5.1 těchto podmínek mimo jiné prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

5.5.

V případě odstoupení od smlouvy je:

  1. Spotřebitel povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy vrátit prodávajícímu zboží, přičemž náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel;

  2. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli platbu za zboží, k němuž se vztahuje odstoupení od smlouvy, do 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit platbu za vrácené zboží dříve, než spotřebitel prodávajícímu zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal prodávajícímu zpět, podle toho, co nastane dříve. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jakým mu přišla nebo i jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  3. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu  vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. V mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

Zákazník, který není Spotřebitelem:

5.6.

Osoba, která nakoupí zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, (nákup na ičo) neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení „Odstoupení od kupní smlouvy“.

5.7.

V případě, že prodávající z jakéhokoli důvodu odstoupí od smlouvy, vrátí si se zákazníkem všechna dosud navzájem poskytnutá plnění, zejména platby a zboží, a to bez zbytečného odkladu od účinnosti odstoupení. Prodávající je oprávněn počkat s vrácením platby do doby, než mu zákazník vrátí zboží a prodávající bude mít možnost zboží prohlédnout. Pokud by bylo vrácené zboží poškozeno v důsledku porušení zákazníkových povinností, je prodávající oprávněn vůči zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu škody a započíst ho na částku, kterou má zákazníkovi vrátit.

 

Zvláštní ustanovení o odstoupení

5.8.

V případě, že prodávající zákazníkovi společně se zbožím poskytne dárek a zákazník následně odstoupí od smlouvy, darovací smlouva zůstává v platnosti a zákazník není povinen společně se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek, pokud jsou předmětem daru propagační předměty s logem e-shopu.

 

5.9.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití mj. osobních údajů, IČO/DIČ, zneužití platební karty apod., o takovémto postupu bude zákazník informován. Zákazník bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže smlouva platně vzniknout.

 

5.10.

Zákazník bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ve které byla kupní cena snížena o poskytnutou slevu, bude zákazníkovi vrácena skutečně uhrazená kupní cena za zboží, tedy kupní cena zboží ponížená o poskytnutou slevu. To platí obdobně, pokud zákazník odstoupí od smlouvy pouze v rozsahu určité části zboží.

 

5.11.

V případě, že smlouva zahrnuje více kusů zboží a zákazník odstoupí od smlouvy pouze částečně (tj. pouze v rozsahu některého zboží) a na celkovou kupní cenu byla poskytnuta fixní sleva, bude zákazníkovi vrácena částka odpovídající kupní ceně za zboží, ohledně něhož zákazník od smlouvy odstupuje, snížená o část poskytnuté fixní slevy dle poměru kupních cen zboží zakoupeného na základě smlouvy.

 

5.12.

V případě, že smlouva zahrnuje více kusů zboží a zákazník odstoupí od smlouvy pouze částečně (tj. pouze v rozsahu některého zboží) a na celkovou kupní cenu byla poskytnuta sleva v závislosti na splnění minimální hodnoty objednávky (kupní ceny), přičemž po tomto částečném odstoupení od smlouvy již nebude splněna podmínka minimální hodnoty objednávky (kupní ceny) pro poskytnutí dané slevy, bude zákazníkovi vrácena kupní cena odpovídající ceně za zboží, ohledně něhož zákazník od smlouvy odstupuje, snížená o poskytnutou slevu, na kterou zanikl nárok.

 


 

6. Práva z vadného plnění a reklamační řád:

6.1.

Prodávající se zavazuje dodat zboží v požadované kvalitě, množství a bez vad. Zboží má vady tehdy, pokud má nedostatky (v množství, druhu, kvalitě apod.)

6.2.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že zboží v době, kdy ho spotřebitel převzal:

  1. má vlastnosti, které si ujednali; pokud si je neujednali, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží, příp. na základě reklamy

  2. se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

  3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud byla jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

  4. je v odpovídajícím množství nebo míře; a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.

Prodávající neodpovídá za vady:

  1. vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nerespektování účelu, pro který se zboží běžně využívá

  2. pro které byla ujednána nižší cena zboží

  3. vyplývá-li to z povahy zboží;

  4. které způsobil zákazník.

6.4.

Zákazník je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

6.5.

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se projeví u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od jeho převzetí.

6.6.

Pokud se vada projeví v průběhu 12 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.7

Spotřebitel bere na vědomí, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků poskytnutých společně se zbožím. Zákazník není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.


 

7. Ochrana osobních údajů:

7.1.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

7.2.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“), a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“).

7.3.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

7.4.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.


 

8. Závěrečná ustanovení:

8.1.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

8.3.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


 

9. Řešení sporů:

9.1.

Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory mezi Prodávajicím a Kupujícím lze také řešit mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce - https://ec.europa.eu/. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodavajici doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodavajiciho pro vyřešení nastalé situace.  

 

 

Přílohy:

Reklamační list

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15.6.2023